Wijkraad Boxmeer zuid

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 12 oktober 2017


Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Truus, Marcus, Kevin, en Theo. Afwezig: Petra

Bezoekers: 23 bewoners uit de wijk Luneven incl. Petra Spanjers (Mooiland)

Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, Nextdoor-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.

Thema: Wat kan de wijkraad voor u, met betrekking tot verbetering van de leefbaarheid, in uw wijk betekenen? (vervolg)

Opening: welkom 20.00 uur. Korte voorstelronde wijkraad.

• Actiepunten uit vorige vergadering;

-Uit onderzoek blijkt definitief dat het 30 km bord op de Hogeweg-Roek op de juiste plaats staat i.v.m. verkeer uit de richting Sambeek dat de bebouwde kom binnenkomt.

-Het ongewenst parkeren op het openbaar groen aan de Sijs is opgelost.

-De lamp in het Lunevenpark is vervangen.

-De aanvraag voor een honden uitlaatplaats op het veldje aan de Zwartkop is afgewezen.

-Uit navraag blijkt dat “El Refugio” aan de Putter nog volop actief is.

-De goaltjes in het Lunevenpark zijn verplaatst. De ballen zullen minder snel in het water belanden waardoor de verwachting is dat er minder overlast aan de achtertuinen zal zijn.

-Met medewerking van de wijkraad is op burendag een geslaagde bijeenkomst georganiseerd op het veldje aan de Krekelzanger Faunalaan.

De wijkraad blijft deze initiatieven aanmoedigen en waar mogelijk faciliteren.

-de actie van de gezamenlijke wijkraden om voldoende bereikbare AED’s te realiseren is bijna afgerond. Het besluit voor steun van de gemeente wordt 31 oktober duidelijk.

-Als er voldoende initiatief van bewoners is zal de wijkraad faciliteren om deelname aan de “zilveren maandag” op de kermis in het centrum mogelijk te maken.

Petra Spanjers van woningstichting Mooiland deelt de opgedane ervaringen met de buurtbus waarmee ze onlangs de wijken in is geweest. Mooiland kwam hiermee naar de mensen toe. Op de bijeenkomsten hebben vele bewoners gehoor gegeven aan de oproep om hun ervaringen ten aanzien van het woongenot in de wijk met Mooiland te delen. De wijkraad, Sociom en Mooiland zullen e.e.a. nog evalueren.

• Vragen/opmerkingen ronde onder de bewoners:

Verzoek om terugplaatsen van de prullenbak in de Nachtegaal.

Prullenbakken kunnen i.o.m. de gemeente worden bijgeplaatst mits er aanwonenden bereid zijn de verantwoording op zich te nemen deze te legen. Dhr.H. Borst biedt zich direct aan om de verantwoording hiervoor op zich te nemen. De wijkraad zal e.e.a. coördineren.

(Actie WR)

Aan de discussie wordt ook de vraag gekoppeld om kritisch te kijken naar (her)plaatsen van prullenbakken in het buitengebied. Bijvoorbeeld bij de Maas. (A. Schrijen)

Verzoek om terugplaatsen van de brievenbus van de posterijen in de wijk.

Onder de aanwezigen is bij toeval een medewerker van de TNT-Post (dhr. S. Emons) aanwezig die bereid is het verzoek op de juiste plaats binnen de organisatie te krijgen. Hij weet de weg en zal samen met Mooiland (P. Spanjers) pleiten voor het terugplaatsen in bijvoorbeeld de Karekiet.

Verzoek om het bijplaatsen of beter plaatsen van verlichting bij de ingang van het Lunevenpark in het midden van de Tuinfluiter. (F. Centen) Ook is er nu (na de hoogwater maatregelen) een onveilige situatie ontstaan doordat het pad nu steil oploopt en het grind erg los ligt. (Actie WR)

Diverse reacties uit publiek richten zich veelal op de veiligheid in de wijk. Met name het te hard rijden, terwijl er een maximumsnelheid geldt van 30 km in heel de wijk. We vragen extra aandacht voor een mentaliteitsverandering van de bestuurders. Goed middel is het gebruik van de 30 km sticker op de “Kliko”. (aanvraag via info@wijkraadzuid.nl)

Ook is er de roep om controle door de BOA’s.

Het CDA (B. De Bruin) is momenteel actief met het in kaart brengen van onveilige situaties in de gemeente. Wij zullen de overgang van het fietspad in de Faunalaan aanhalen en ook aandacht vragen voor het ongewenst doorgaand vrachtverkeer in de wijk.(Actie WR)

Er wordt aandacht gevraagd voor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties op de kruising Merel/Vink. O.a. door onduidelijkheid over de scheiding van rijweg en parkeerplaatsen.

(N. Arens) en (H. Thoonen)

Ook is er een gevaarlijke situatie op de kruising Nachtegaal/Sambeekseweg. Er is daar weliswaar een spiegel aan de overzijde maar de te ver uit stekende hekken van de aangrenzende tuinen belemmeren een goed overzicht. (Acties WR)

De paatjes in het midden van het fietspad Hogeweg worden i.v.m. strooien in de winter verwijdert. Graag aandacht voor deze situatie i.v.m. automobilisten die dan over het fietspad gaan rijden. (H.Thoonen) Aandacht Boa’s (Actie WR)

Lunevenpark. Er is al veel gerealiseerd. (Verharde paden, verlichting, bomen en aanplant.)

Onze wensen gaan nog uit naar een meer speelgelegenheid/fitness-plaats. De aanwezigen wordt gevraagd aan de hand van een plattegrond mee te denken over de plaats in het park. Vele suggesties worden gedaan waarmee de projectgroep verder kan. (Actie WR)

Door de inzet van de samenwerkende Wijkraden Boxmeer zullen nieuwe AED-apparaten beschikbaar komen. O.a. bij “De Flip en t ‘Drummerke. Wij vragen belangstellenden zich aan te melden voor een reanimatiecursus. (Actie WR)

Sluiting van de vergadering 21.30 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat en bewoners nog benadrukken dat het ook fijn wonen is in Luneven.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank.