Wijkraad Boxmeer zuid

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 19 april 2018


Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Truus, Marcus, Petra, en Theo. Afwezig: Kevin

Bezoekers: 25 bewoners uit de wijk Luneven.


Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, groeps-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.


Centraal Thema: We horen graag uw ideeën ten aanzien van de leefbaarheid in onze wijk.


Opening: welkom 20.00 uur. Korte voorstelronde wijkraad.


  • Actiepunten uit vorige bijeenkomst;


-Verzoek om terugplaatsen van de prullenbak in de Nachtegaal.

Ondanks burgerparticipatie wordt er geen prullenbak teruggeplaatst. (E-mail J.v.D.)

Formeel is ons verzoek afgewezen maar met de gezamenlijke wijkraden zullen we het integraal nogmaals onder de aandacht brengen en aanvragen. (Actie WR)

-Verzoek om terugplaatsen van de brievenbus van de posterijen in de wijk is afgewezen.

Helaas is het beleid van PostNL erop gericht nog minder brievenbussen te plaatsen.

-De onveilige verkeerssituaties zijn geïnventariseerd en aangemeld bij de gemeente en is in de planning van Werk In Uitvoering (WIU) opgenomen. Op 6 juni zal e.e.a. in het Partneroverleg met de burgemeester en Wethouders worden besproken.

-Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk kunt u alle informatie vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU.

-In het Lunevenpark zijn weer enkele aanpassingen inmiddels doorgevoerd. Verharding tussen de huizen aan de Tuinfluiter. Extra verlenging van de stoep aan de Merel. Enkele bomen zijn nieuw geplaatst. En een overlast gevende boom is gekapt evenals de omgewaaide wilgen. Stapstenen in de vorm van holle Permeo buizen zijn gelegd in de vijver als speelattribuut. De doorstroming van afvoerwater blijft daarmee gegarandeerd.

-In vervolg op de geplaatste AED’s zullen de gezamenlijke wijkraden een website openen waar u zich kunt aanmelden voor de AED-reanimatiecursus. De wijkraden Boxmeer zullen de cursus financieren en faciliteren.


  • Vragen/opmerkingen ronde onder de bewoners:


-Graag aandacht voor het gevaarlijk glad honden-uitlaat-pad in het park.

-Algemeen onderhoud van het groen. Met name de kastanjebomen achter de Roek aan de Hogeweg. Deze veroorzaken veel overlast en hebben op z’n minst een grondige snoeibeurt nodig. Er is veel afvallend blad en ongewenste schaduw in de achtertuinen. (Actie WR)

-Verzoek om verharding of extra parkeerplaatsen in de groenstrook aan de Sijs en Bergfluiter. Honingraat stenen die gras doorlaten kunnen blubber voorkomen.

-Langs de Sambeekseweg ontbreekt een fatsoenlijk trottoir. (Actie WR)

-Paaltjes aan de Hogeweg ontbreken telkens. (Herinrichting is gaande)

-Waarom zijn er vier bomen gekapt aan de Hogeweg? Overlast? (Actie WR)

-Kan er iets gedaan worden aan de verpaupering bij voormalig “Heran” nu bouwbedrijf van Oijen? (Actie WR)

-Samen Sterk collecte heeft in Luneven € 6860 opgebracht. Dat is 17,8% van de gemeente Boxmeer. (Namens coördinator dhr. M. S. bedankt).


Als de gemeente besluit om onze wensen ten aanzien van natuurlijke speelelementen in het park aan te leggen wordt hierbij hulp gevraagd van de bewoners. Geef u daarvoor graag op bij ons secretariaat. We wachten nog op het bomenplan van de gemeente en de uitwerking van het idee voor bijenkasten langs het honden-uitlaat-pad. (J.v. D.) Ook wordt een onderzoek naar de staat van de aangelegde paden nog afgewacht.


Ingezonden e-mail berichten:

-De Hogeweg grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Roek is niet voorzien van enige riolering. Het heeft geleid tot wateroverlast. We zullen nagaan of deze situatie bekend is en of er wat aan gedaan kan worden. (Actie WR)


Parkeeroverlast in de Begijnenstraat door leerlingen en leerkrachten van het ROC. Wat kan hieraan gedaan worden. (Actie WR)


Het voltallige bestuur van uw Wijkraad Boxmeer Zuid heeft met succes deelgenomen aan de “landelijke Opschoondag”. We ontvingen onderweg veel positieve reacties van bewoners en rekenen volgend jaar op nog meer deelnemers. Er zijn maar liefst 8 volle vuilniszakken zwerfvuil opgepikt uit de perken. Opvallend was daarbij wel de vele hondenpoepzakjes met inhoud! (Gebrek aan prullenbakken?)


Voor de volgende Openbare wijkbijeenkomst 11 Oktober 2018 zullen wij een aantal sprekers uitnodigen. Onder andere een verkeersdeskundige van de gemeente om de diverse verkeerssituaties in het 30 km gebied van Luneven toe te lichten en te verduidelijken. Ook zal er aandacht worden gevraagd voor “El Refugio” en “Stichting Leergeld”. Daarnaast zal de wijkagent kennismaken en schuift een woordvoerder van “Mooiland” aan.


Sluiting van de vergadering 22.00 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank.
Het nagekomen bericht uit de media over een drankverbod in o.a. het Lunevenpark heeft ons verrast. Wij gaan dit na bij de gemeente (Actie WR)

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 11 oktober 2018


Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Truus, Marcus, Kevin, en Theo. Afwezig en afgemeld: Petra wegens werkplanning in de zorg en Samantha Regeer van Sociom wegens ziekte.

Bezoekers: 25 bewoners uit de wijk Luneven en gasten Stichting Leergeld en Mooiland.

Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, groeps-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.

Centraal Thema: We horen graag uw ideeën ten aanzien van de leefbaarheid in onze wijk.

Opening: welkom 20.00 uur. Welkom en korte voorstelronde wijkraad.

* Presentatie Stichting Leergeld.

De stichting Leergeld vraagt d.m.v. deze presentatie aandacht voor hun hulp aan kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze om financiële redenen niet mee zouden kunnen doen op het gebied van school, sport, cultuur en muziek.

* El Refugio was voor vanavond ook uitgenodigd maar heeft afgezegd omdat het bestuur door meerdere oorzaken, waaronder privéomstandigheden, niet langer mogelijk is om de werkzaamheden voort te zetten. Subsidies vervallen en men is op zoek naar overname door een ketenpartner.

* Parkfeest/Burendag

De prettige samenwerking met de Buurtvereniging Luneven en de Wijkraad heeft geleid tot een prachtige dag met mooi weer en veel kinderen overdag die zich goed vermaakten met de diverse speel attributen. Ook zijn er vele insectenhuisjes gemaakt met de ouders.

S’ avonds is het feest doorgegaan met de volwassen buurtbewoners met muziek en dans in de grote tent. Het is naar onze mening een geslaagd feest geweest.

* Actiepunten uit vorige bijeenkomst;

De diverse onveilige verkeerssituaties die zijn aangemeld bij de gemeente zijn in de planning van Werk In Uitvoering (WIU) opgenomen. Ook het bladoverlast en groenonderhoud blijft onder onze aandacht. Op 31 oktober is wederom een Partneroverleg met de burgemeester en Wethouders waar e.e.a. zal worden besproken. Ook zullen wij als gezamenlijke wijkraden aandacht vragen voor handhaving. Met name m.b.t. verkeer, parkeren, geluidsoverlast en vernielingen.

De nieuwe wijk- en dorpsraad coördinator mevrouw Andrea Rouland zal aan ons worden voorgesteld. Han Luijers is inmiddels met pensioen.

Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk kunt u alle informatie vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU.

* AED voortgang reanimatiecursussen

AED ’s zijn nu allemaal geplaatst en de eerste reanimatiecursussen zijn met succes afgerond. Door de vele aanmeldingen is door de gezamenlijke wijkraden besloten om eind januari begin februari opnieuw ca. 50 cursisten op te leiden. Aanmelden kan via de website: www.wijkradenboxmeer.nl De wijkraden Boxmeer zullen de cursus ook dan weer financieren en faciliteren. Vol=Vol!

* Vragen/opmerkingen ronde onder de bewoners:

Petra Spanjers vertelt namens Mooiland dat het bezoek in onze wijk heeft geleid tot het koppelen en verbinden van buren i.s.m. Sociom. Er is een gezamenlijke aanpak van het onderhoud van tuinen. En er zijn afspraken gemaakt met de gemeente t.a.v. het groen in de gemeenschappelijke ruimte. Mooiland zal deze rondgang in de wijk jaarlijks herhalen.

Voor een volgend keer graag aandacht voor te luide muziek op het Parkfeest. Communiceren was voor ouderen lastig en helaas een reden om eerder weg te gaan.

Een ingekomen brief van een bewoner uit de Karekiet met het verzoek om hulp bij het onderhoud van zijn tuin wegens ziekte is direct door Mijndert Sap opgepakt. Hij zal z.s.m. contact opnemen met de buur.

In de discussie over de bomen, de overlast en het kappen, is de vraag gesteld om inzage in het bomenplan van de gemeente.

* Landelijke Opschoondag 23 maart 2019.

Vrijwilligers graag opgeven bij het secretariaat. Wijkraad Boxmeer Zuid.

Sluiting van de vergadering 21.45 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht en gediscussieerd door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank.