Wijkraad Boxmeer zuid

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 18 april 2019


Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Marcus, Kevin, en Theo. Afwezig en afgemeld: Truus

Bezoekers: 25 bewoners uit de wijk Luneven en gasten Jan Beekman verkeerskundige en Udo van der Zanden wegbeheerder. Afdeling openbare werken Boxmeer.

Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, groeps-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.

Centraal Thema: Verkeer algemeen en 30-km in het bijzonder en verkeerssituaties in onze wijk Luneven.

Opening: welkom 20.00 uur. Welkom en korte voorstelronde wijkraad.

  • Presentatie Gemeente Jan Beekman en Udo van der Zanden

De verantwoordelijke heren van het gemeentehuis geven aan de hand van de zgn. CROW-richtlijnen helder aan hoe de 30-km zone is opgebouwd, welke regels daar specifiek voor gelden en welke borden in onze 30 km wijk worden gebruikt. Aan de hand van de richtlijnen en enkele bekende situaties in onze wijk wordt duidelijk hoe e.e.a. is aangelegd en waarom. Ook wordt in de discussie duidelijk dat er in overleg weliswaar veel mogelijk is maar het is aan de gemeente om de gevolgen en knelpunten te beoordelen die door ingrijpen elders weer kunnen ontstaan. Niet alles kan, maar overleg is altijd mogelijk via de wijkraden.

Een overzichtsfoto van de Beugenseweg maakt duidelijk zichtbaar hoe de wegindeling in Boxmeer is opgebouwd. Daarnaast de situatie in de 30-km zone die in onze hele wijk geldt.

Ook is verrassend hoeveel borden het ons duidelijk maken zodra we de wijk binnenrijden.

In de 30-km zone is elke bestuurder gelijkwaardig. De voetganger heeft eigen regels.

Voor de kruising van het verkeer over de Hoogeweg/Faunalaan is speciale aandacht. Er is al veel gerealiseerd maar de kruising kan nog beter. Ongelukken gebeuren er nog te vaak. Er is daar nog onduidelijkheid over de positie van de voetgangers. De verlichting naar aanloop van de kruising kan ook beter. Na de vergadering zullen de heren Beekman en van der Zanden samen met Ed van Gog van de wijkraad de situatie in het donker beoordelen. We blijven het volgen. We proberen vrachtverkeer, zonder bestemming in onze wijk, te weren. Om het probleem aan de gemeente te verduidelijken zal een meting van zwaar vrachtverkeer worden gedaan ter hoogte van de Flip.

Wij danken de heren voor hun heldere uitleg en voorlichting en de ruime tijd om e.e.a. aan ons bewoners te verduidelijken.

  • Actiepunten uit vorige bijeenkomst;

De diverse onveilige verkeerssituaties die zijn aangemeld bij de gemeente zijn in de planning van Werk In Uitvoering (WIU) opgenomen. Nog voor de zomervakantie zal de zgn. Rabatstrook op de hoek Kruisbek/Carmelietenstraat worden uitgebreid zodat deze beter aansluit op de stoep langs het geitenparkje. Voor 1 juni 2019 kunnen nog nieuwe knelpunten via de wijkraad worden aangemeld bij de gemeente.

Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk kunt u alle informatie vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU.

Er zal een zgn. DSI smileybord worden geplaatst aan de Faunalaan om de snelheid te meten en 30 km aan te geven.

  • Op het veldje van de Kraaij achter de Kruisbek zullen, als pilot van 10 jaar, 5 tiny-houses worden geplaatst voor jongeren tussen 19 en 23 jaar die daar begeleid wonen als opstap naar zelfstandig wonen. De aanwonenden zijn in een aparte bijeenkomst uitgebreid geïnformeerd over de plannen en staan er net als wij positief tegenover.
  • AED voortgang reanimatiecursussen

Door de vele aanmeldingen is door de gezamenlijke wijkraden besloten om eind januari begin februari opnieuw ca. 50 cursisten op te leiden.

Aanmelden kan straks via de website: www.wijkradenboxmeer.nl De wijkraden Boxmeer zullen de cursus ook dan weer financieren en faciliteren. Vol=Vol!

  • Landelijke Opschoondag 23 maart 2019.
  • Wij danken de vele vrijwilligers die hebben meegedaan en zullen volgend jaar graag weer een beroep op ze doen. Het was een mooie dag en een groot succes.

  • Volgende openbare wijkbijeenkomst is op 10 oktober 2019. Het thema zal zijn Veiligheid en Politie in onze wijk. Speciale gasten zijn de heer Paul Müskens van het basisteam Maas en Leijgraaf en onze wijkagent mevrouw Hanny Kersten.
  • Graag tot dan.

Sluiting van de vergadering 22.00 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht en gediscussieerd door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank speciaal aan Jan Beekman en Udo van der Zanden.

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst oktober 2019


bij deze bijeenkomst was de politie aan het woord om te vertellen over syntetische drugs en het herkennen van drugslabs die veel in Noord-Brabant voorkomen.