Wijkraad Boxmeer zuid

Notulen Openbare bijeenkomsten 2022

Verslag 4 april 2022


Verslag 13 oktober 2022

Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Encarni, Kevin, Truus, en Theo. Afgemeld Jan.

Bezoekers: 22 bewoners uit de wijk Luneven.

Onderwerp: Kernen CV / Focuspunten.

Opening: 20.00 uur. Welkom en korte voorstelronde wijkraad.

Ter introductie een samenvatting van het tot stand komen van het kernen CV van het dorp Boxmeer en de voor onze wijk belangrijke focuspunten. Deze bijeenkomst is bedoeld om de behoeftes en knelpunten te inventariseren t.a.v. de focuspunten Verkeersveiligheid, groenvoorziening, hangjeugd en activiteiten voor de jeugd.

T.a.v. focuspunt verkeersveiligheid is de grootste zorg de gereden snelheid in de straten en het ongewenst vrachtverkeer in de wijk. Een 30 km actie kan bijdragen aan bewustwording en ombuigen van mentaliteit. D.S.I. (smileybord) kan helpen. Kritisch kijken naar koeriersdiensten. (busjes). Vrachtverkeer weren d.m.v. verbodsborden. Speciale aandacht voor de aan- en afvoerroute van bouwverkeer naar Vlaamse Gaai.

Parkeren in de straten wordt door het toenemende autobezit steeds moeilijker. Er wordt steeds meer geparkeerd op stroken groen voor de deur. Wellicht dat i.o.m. de gemeente deze inmiddels platgereden voormalige stroken groen bestraat kunnen worden om meer ruimte voor parkeren te maken en het onderhoud van de resterende groenstrook te vergemakkelijken. De schets van de aanpassingen voor het kruispunt fietspad Hoogeweg/Faunalaan is veelbelovend en zal met de opmerkingen worden besproken met de gemeente. Er wordt nog opgemerkt dat de in/uitrit van de Kanarie/Julie Postel te smal en onoverzichtelijk is. (opnemen in W.I.U.)

t.a.v. Het focuspunt groen in de wijk is de algemene indruk dat het niet slecht is maar wel beter kan. Er staan enkele hoge bomen in de wijk die veel bladafval hebben en zonlicht ontnemen uit de woningen en zonnepanelen steeds verder in de schaduw zetten. Is snoeien in de hoogte mogelijk? De wens is ook om de hogere struiken op bepaalde plaatsen in de perken te vervangen door lagere aanplant of gras. Daarmee is het overzicht en dus veiligheid voor het verkeer beter en zal het bovendien de overlast van ongedierte verminderen. Voor het door bewoners zelf bijhouden van gemeente groen is aandacht gevraagd voor het afvoeren van blad- en snoeiafval. Verder aandacht voor onderhoud met name van glijbaan Lijster en speelveld Hoogeweg. (opnemen in W.I.U.)

De hangjeugd in onze wijk beperkt zich voornamelijk tot het Lunevenpark. Verveling leidt tot vernieling van straatmeubilair. Vooral graffiti ontsiert de openbare ruimte. Kan Sociom meer betekenen voor activiteiten en langere openstelling van “de Unit” ? Drugsoverlast en dealen moet worden aangepakt. Op twee adressen wordt door omwonenden aandacht gevraagd voor actie. (flat Mees/Leeuwerik en woonhuis Putter voormalig El Refugio) Melding via gemeente app en/of aanspreken van de verhuurder Mooiland? Politie is reeds geïnformeerd.

Ten aanzien van voorzieningen en toegankelijkheid zijn voor onze wijk in deze bijeenkomst geen wensen of opmerkingen gemaakt.

Een aantal losse opmerkingen zoals; te weinig prullenbakken, wild parkeren op de kruising bij de scholen, geluidsoverlast van industrieterrein, zebrapad bij schoolovergang dierenarts, honden uitlaatplaats zullen worden opgenomen in de jaarlijkse Werk In Uitvoering (W.I.U.) lijst. Ook de vraag om laadpalen en de mogelijkheid voor het instellen van eenrichtingsverkeer voor enkele straten zal worden opgenomen met de gemeente.

Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk is alle informatie te vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU. Wethouder Jilesen neemt op 28 oktober as. deel aan een nadere wijkschouw om met name het knelpunt tussen park en scholen in onze wijk beter te leren kennen. We komen hierop terug.

De vergadering is om ca. 21:50 uur gesloten. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat en hebben de bewoners op de plattegrond van de wijk samen met Kevin de besproken locaties aangegeven.

Tevens worden op- en aanmerkingen op de schets van de kruising fietspad Hoogeweg en Faunalaan besproken.

Wij kijken wederom terug op een prettige bijeenkomst waarbij vooral open is gecommuniceerd en iedereen vrij heeft kunnen praten en meedenken over onze wijk.

Waarvoor onze hartelijke dank.

Wijkraad Boxmeer Zuid.