Notulen openbare vergaderingen

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 18 april 2019

Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Marcus, Kevin, en Theo. Afwezig en afgemeld: Truus

Bezoekers: 25 bewoners uit de wijk Luneven en gasten Jan Beekman verkeerskundige en Udo van der Zanden wegbeheerder. Afdeling openbare werken Boxmeer.

Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, groeps-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.

Centraal Thema: Verkeer algemeen en 30-km in het bijzonder en verkeerssituaties in onze wijk Luneven.

Opening: welkom 20.00 uur. Welkom en korte voorstelronde wijkraad.

  • Presentatie Gemeente Jan Beekman en Udo van der Zanden

De verantwoordelijke heren van het gemeentehuis geven aan de hand van de zgn. CROW-richtlijnen helder aan hoe de 30-km zone is opgebouwd, welke regels daar specifiek voor gelden en welke borden in onze 30 km wijk worden gebruikt. Aan de hand van de richtlijnen en enkele bekende situaties in onze wijk wordt duidelijk hoe e.e.a. is aangelegd en waarom. Ook wordt in de discussie duidelijk dat er in overleg weliswaar veel mogelijk is maar het is aan de gemeente om de gevolgen en knelpunten te beoordelen die door ingrijpen elders weer kunnen ontstaan. Niet alles kan, maar overleg is altijd mogelijk via de wijkraden.

Een overzichtsfoto van de Beugenseweg maakt duidelijk zichtbaar hoe de wegindeling in Boxmeer is opgebouwd. Daarnaast de situatie in de 30-km zone die in onze hele wijk geldt.

Ook is verrassend hoeveel borden het ons duidelijk maken zodra we de wijk binnenrijden.

In de 30-km zone is elke bestuurder gelijkwaardig. De voetganger heeft eigen regels.

Voor de kruising van het verkeer over de Hoogeweg/Faunalaan is speciale aandacht. Er is al veel gerealiseerd maar de kruising kan nog beter. Ongelukken gebeuren er nog te vaak. Er is daar nog onduidelijkheid over de positie van de voetgangers. De verlichting naar aanloop van de kruising kan ook beter. Na de vergadering zullen de heren Beekman en van der Zanden samen met Ed van Gog van de wijkraad de situatie in het donker beoordelen. We blijven het volgen. We proberen vrachtverkeer, zonder bestemming in onze wijk, te weren. Om het probleem aan de gemeente te verduidelijken zal een meting van zwaar vrachtverkeer worden gedaan ter hoogte van de Flip.

Wij danken de heren voor hun heldere uitleg en voorlichting en de ruime tijd om e.e.a. aan ons bewoners te verduidelijken.

  • Actiepunten uit vorige bijeenkomst;

De diverse onveilige verkeerssituaties die zijn aangemeld bij de gemeente zijn in de planning van Werk In Uitvoering (WIU) opgenomen. Nog voor de zomervakantie zal de zgn. Rabatstrook op de hoek Kruisbek/Carmelietenstraat worden uitgebreid zodat deze beter aansluit op de stoep langs het geitenparkje. Voor 1 juni 2019 kunnen nog nieuwe knelpunten via de wijkraad worden aangemeld bij de gemeente.

Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk kunt u alle informatie vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU.

Er zal een zgn. DSI smileybord worden geplaatst aan de Faunalaan om de snelheid te meten en 30 km aan te geven.

  • Op het veldje van de Kraaij achter de Kruisbek zullen, als pilot van 10 jaar, 5 tiny-houses worden geplaatst voor jongeren tussen 19 en 23 jaar die daar begeleid wonen als opstap naar zelfstandig wonen. De aanwonenden zijn in een aparte bijeenkomst uitgebreid geïnformeerd over de plannen en staan er net als wij positief tegenover.

  • AED voortgang reanimatiecursussen

Door de vele aanmeldingen is door de gezamenlijke wijkraden besloten om eind januari begin februari opnieuw ca. 50 cursisten op te leiden.

Aanmelden kan straks via de website: www.wijkradenboxmeer.nl De wijkraden Boxmeer zullen de cursus ook dan weer financieren en faciliteren. Vol=Vol!

  • Landelijke Opschoondag 23 maart 2019.
  • Wij danken de vele vrijwilligers die hebben meegedaan en zullen volgend jaar graag weer een beroep op ze doen. Het was een mooie dag en een groot succes.
  • Volgende openbare wijkbijeenkomst is op 10 oktober 2019. Het thema zal zijn Veiligheid en Politie in onze wijk. Speciale gasten zijn de heer Paul Müskens van het basisteam Maas en Leijgraaf en onze wijkagent mevrouw Hanny Kersten.
  • Graag tot dan.

Sluiting van de vergadering 22.00 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht en gediscussieerd door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank speciaal aan Jan Beekman en Udo van der Zanden.

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 11 oktober 2018

Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Truus, Marcus, Kevin, en Theo. Afwezig en afgemeld: Petra wegens werkplanning in de zorg en Samantha Regeer van Sociom wegens ziekte.

Bezoekers: 25 bewoners uit de wijk Luneven en gasten Stichting Leergeld en Mooiland.

Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, groeps-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.

Centraal Thema: We horen graag uw ideeën ten aanzien van de leefbaarheid in onze wijk.

Opening: welkom 20.00 uur. Welkom en korte voorstelronde wijkraad.

* Presentatie Stichting Leergeld.

De stichting Leergeld vraagt d.m.v. deze presentatie aandacht voor hun hulp aan kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen omdat ze om financiële redenen niet mee zouden kunnen doen op het gebied van school, sport, cultuur en muziek.

* El Refugio was voor vanavond ook uitgenodigd maar heeft afgezegd omdat het bestuur door meerdere oorzaken, waaronder privéomstandigheden, niet langer mogelijk is om de werkzaamheden voort te zetten. Subsidies vervallen en men is op zoek naar overname door een ketenpartner.

* Parkfeest/Burendag

De prettige samenwerking met de Buurtvereniging Luneven en de Wijkraad heeft geleid tot een prachtige dag met mooi weer en veel kinderen overdag die zich goed vermaakten met de diverse speel attributen. Ook zijn er vele insectenhuisjes gemaakt met de ouders.

S’ avonds is het feest doorgegaan met de volwassen buurtbewoners met muziek en dans in de grote tent. Het is naar onze mening een geslaagd feest geweest.

* Actiepunten uit vorige bijeenkomst;

De diverse onveilige verkeerssituaties die zijn aangemeld bij de gemeente zijn in de planning van Werk In Uitvoering (WIU) opgenomen. Ook het bladoverlast en groenonderhoud blijft onder onze aandacht. Op 31 oktober is wederom een Partneroverleg met de burgemeester en Wethouders waar e.e.a. zal worden besproken. Ook zullen wij als gezamenlijke wijkraden aandacht vragen voor handhaving. Met name m.b.t. verkeer, parkeren, geluidsoverlast en vernielingen.

De nieuwe wijk- en dorpsraad coördinator mevrouw Andrea Rouland zal aan ons worden voorgesteld. Han Luijers is inmiddels met pensioen.

Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk kunt u alle informatie vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU.

* AED voortgang reanimatiecursussen

AED ’s zijn nu allemaal geplaatst en de eerste reanimatiecursussen zijn met succes afgerond. Door de vele aanmeldingen is door de gezamenlijke wijkraden besloten om eind januari begin februari opnieuw ca. 50 cursisten op te leiden. Aanmelden kan via de website: www.wijkradenboxmeer.nl De wijkraden Boxmeer zullen de cursus ook dan weer financieren en faciliteren. Vol=Vol!

* Vragen/opmerkingen ronde onder de bewoners:

Petra Spanjers vertelt namens Mooiland dat het bezoek in onze wijk heeft geleid tot het koppelen en verbinden van buren i.s.m. Sociom. Er is een gezamenlijke aanpak van het onderhoud van tuinen. En er zijn afspraken gemaakt met de gemeente t.a.v. het groen in de gemeenschappelijke ruimte. Mooiland zal deze rondgang in de wijk jaarlijks herhalen.

Voor een volgend keer graag aandacht voor te luide muziek op het Parkfeest. Communiceren was voor ouderen lastig en helaas een reden om eerder weg te gaan.

Een ingekomen brief van een bewoner uit de Karekiet met het verzoek om hulp bij het onderhoud van zijn tuin wegens ziekte is direct door Mijndert Sap opgepakt. Hij zal z.s.m. contact opnemen met de buur.

In de discussie over de bomen, de overlast en het kappen, is de vraag gesteld om inzage in het bomenplan van de gemeente.

* Landelijke Opschoondag 23 maart 2019.

Vrijwilligers graag opgeven bij het secretariaat. Wijkraad Boxmeer Zuid.

Sluiting van de vergadering 21.45 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht en gediscussieerd door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank.

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 19 april 2018


Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke


Aanwezig: Harm, Ed, Truus, Marcus, Petra, en Theo. Afwezig: Kevin

Bezoekers: 25 bewoners uit de wijk Luneven.


Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, groeps-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.


Centraal Thema: We horen graag uw ideeën ten aanzien van de leefbaarheid in onze wijk.


Opening: welkom 20.00 uur. Korte voorstelronde wijkraad.


  • Actiepunten uit vorige bijeenkomst;


-Verzoek om terugplaatsen van de prullenbak in de Nachtegaal.

Ondanks burgerparticipatie wordt er geen prullenbak teruggeplaatst. (E-mail J.v.D.)

Formeel is ons verzoek afgewezen maar met de gezamenlijke wijkraden zullen we het integraal nogmaals onder de aandacht brengen en aanvragen. (Actie WR)

-Verzoek om terugplaatsen van de brievenbus van de posterijen in de wijk is afgewezen.

Helaas is het beleid van PostNL erop gericht nog minder brievenbussen te plaatsen.

-De onveilige verkeerssituaties zijn geïnventariseerd en aangemeld bij de gemeente en is in de planning van Werk In Uitvoering (WIU) opgenomen. Op 6 juni zal e.e.a. in het Partneroverleg met de burgemeester en Wethouders worden besproken.

-Voor werkzaamheden o.a. in onze wijk kunt u alle informatie vinden op de website van de gemeente Boxmeer onder de link WIU.

-In het Lunevenpark zijn weer enkele aanpassingen inmiddels doorgevoerd. Verharding tussen de huizen aan de Tuinfluiter. Extra verlenging van de stoep aan de Merel. Enkele bomen zijn nieuw geplaatst. En een overlast gevende boom is gekapt evenals de omgewaaide wilgen. Stapstenen in de vorm van holle Permeo buizen zijn gelegd in de vijver als speelattribuut. De doorstroming van afvoerwater blijft daarmee gegarandeerd.

-In vervolg op de geplaatste AED’s zullen de gezamenlijke wijkraden een website openen waar u zich kunt aanmelden voor de AED-reanimatiecursus. De wijkraden Boxmeer zullen de cursus financieren en faciliteren.


  • Vragen/opmerkingen ronde onder de bewoners:


-Graag aandacht voor het gevaarlijk glad honden-uitlaat-pad in het park.

-Algemeen onderhoud van het groen. Met name de kastanjebomen achter de Roek aan de Hogeweg. Deze veroorzaken veel overlast en hebben op z’n minst een grondige snoeibeurt nodig. Er is veel afvallend blad en ongewenste schaduw in de achtertuinen. (Actie WR)

-Verzoek om verharding of extra parkeerplaatsen in de groenstrook aan de Sijs en Bergfluiter. Honingraat stenen die gras doorlaten kunnen blubber voorkomen.

-Langs de Sambeekseweg ontbreekt een fatsoenlijk trottoir. (Actie WR)

-Paaltjes aan de Hogeweg ontbreken telkens. (Herinrichting is gaande)

-Waarom zijn er vier bomen gekapt aan de Hogeweg? Overlast? (Actie WR)

-Kan er iets gedaan worden aan de verpaupering bij voormalig “Heran” nu bouwbedrijf van Oijen? (Actie WR)

-Samen Sterk collecte heeft in Luneven € 6860 opgebracht. Dat is 17,8% van de gemeente Boxmeer. (Namens coördinator dhr. M. S. bedankt).


Als de gemeente besluit om onze wensen ten aanzien van natuurlijke speelelementen in het park aan te leggen wordt hierbij hulp gevraagd van de bewoners. Geef u daarvoor graag op bij ons secretariaat. We wachten nog op het bomenplan van de gemeente en de uitwerking van het idee voor bijenkasten langs het honden-uitlaat-pad. (J.v. D.) Ook wordt een onderzoek naar de staat van de aangelegde paden nog afgewacht.


Ingezonden e-mail berichten:

-De Hogeweg grenzend aan de tuinen van de woningen aan de Roek is niet voorzien van enige riolering. Het heeft geleid tot wateroverlast. We zullen nagaan of deze situatie bekend is en of er wat aan gedaan kan worden. (Actie WR)


Parkeeroverlast in de Begijnenstraat door leerlingen en leerkrachten van het ROC. Wat kan hieraan gedaan worden. (Actie WR)


Het voltallige bestuur van uw Wijkraad Boxmeer Zuid heeft met succes deelgenomen aan de “landelijke Opschoondag”. We ontvingen onderweg veel positieve reacties van bewoners en rekenen volgend jaar op nog meer deelnemers. Er zijn maar liefst 8 volle vuilniszakken zwerfvuil opgepikt uit de perken. Opvallend was daarbij wel de vele hondenpoepzakjes met inhoud! (Gebrek aan prullenbakken?)


Voor de volgende Openbare wijkbijeenkomst 11 Oktober 2018 zullen wij een aantal sprekers uitnodigen. Onder andere een verkeersdeskundige van de gemeente om de diverse verkeerssituaties in het 30 km gebied van Luneven toe te lichten en te verduidelijken. Ook zal er aandacht worden gevraagd voor “El Refugio” en “Stichting Leergeld”. Daarnaast zal de wijkagent kennismaken en schuift een woordvoerder van “Mooiland” aan.


Sluiting van de vergadering 22.00 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank.
Het nagekomen bericht uit de media over een drankverbod in o.a. het Lunevenpark heeft ons verrast. Wij gaan dit na bij de gemeente (Actie WR)

Verslag Openbare Wijkbijeenkomst 12 oktober 2017

Wijkraad Boxmeer Zuid

Locatie: t’ Drummerke

Aanwezig: Harm, Ed, Truus, Marcus, Kevin, en Theo. Afwezig: Petra

Bezoekers: 23 bewoners uit de wijk Luneven incl. Petra Spanjers (Mooiland)

Uitnodigingen: d.m.v. Huis-aan-huis drukwerk, Facebook, Nextdoor-App, e-mail en mond-tot-mond reclame.

Thema: Wat kan de wijkraad voor u, met betrekking tot verbetering van de leefbaarheid, in uw wijk betekenen? (vervolg)

Opening: welkom 20.00 uur. Korte voorstelronde wijkraad.

• Actiepunten uit vorige vergadering;

-Uit onderzoek blijkt definitief dat het 30 km bord op de Hogeweg-Roek op de juiste plaats staat i.v.m. verkeer uit de richting Sambeek dat de bebouwde kom binnenkomt.

-Het ongewenst parkeren op het openbaar groen aan de Sijs is opgelost.

-De lamp in het Lunevenpark is vervangen.

-De aanvraag voor een honden uitlaatplaats op het veldje aan de Zwartkop is afgewezen.

-Uit navraag blijkt dat “El Refugio” aan de Putter nog volop actief is.

-De goaltjes in het Lunevenpark zijn verplaatst. De ballen zullen minder snel in het water belanden waardoor de verwachting is dat er minder overlast aan de achtertuinen zal zijn.

-Met medewerking van de wijkraad is op burendag een geslaagde bijeenkomst georganiseerd op het veldje aan de Krekelzanger Faunalaan.

De wijkraad blijft deze initiatieven aanmoedigen en waar mogelijk faciliteren.

-de actie van de gezamenlijke wijkraden om voldoende bereikbare AED’s te realiseren is bijna afgerond. Het besluit voor steun van de gemeente wordt 31 oktober duidelijk.

-Als er voldoende initiatief van bewoners is zal de wijkraad faciliteren om deelname aan de “zilveren maandag” op de kermis in het centrum mogelijk te maken.

Petra Spanjers van woningstichting Mooiland deelt de opgedane ervaringen met de buurtbus waarmee ze onlangs de wijken in is geweest. Mooiland kwam hiermee naar de mensen toe. Op de bijeenkomsten hebben vele bewoners gehoor gegeven aan de oproep om hun ervaringen ten aanzien van het woongenot in de wijk met Mooiland te delen. De wijkraad, Sociom en Mooiland zullen e.e.a. nog evalueren.

• Vragen/opmerkingen ronde onder de bewoners:

Verzoek om terugplaatsen van de prullenbak in de Nachtegaal.

Prullenbakken kunnen i.o.m. de gemeente worden bijgeplaatst mits er aanwonenden bereid zijn de verantwoording op zich te nemen deze te legen. Dhr.H. Borst biedt zich direct aan om de verantwoording hiervoor op zich te nemen. De wijkraad zal e.e.a. coördineren.

(Actie WR)

Aan de discussie wordt ook de vraag gekoppeld om kritisch te kijken naar (her)plaatsen van prullenbakken in het buitengebied. Bijvoorbeeld bij de Maas. (A. Schrijen)

Verzoek om terugplaatsen van de brievenbus van de posterijen in de wijk.

Onder de aanwezigen is bij toeval een medewerker van de TNT-Post (dhr. S. Emons) aanwezig die bereid is het verzoek op de juiste plaats binnen de organisatie te krijgen. Hij weet de weg en zal samen met Mooiland (P. Spanjers) pleiten voor het terugplaatsen in bijvoorbeeld de Karekiet.

Verzoek om het bijplaatsen of beter plaatsen van verlichting bij de ingang van het Lunevenpark in het midden van de Tuinfluiter. (F. Centen) Ook is er nu (na de hoogwater maatregelen) een onveilige situatie ontstaan doordat het pad nu steil oploopt en het grind erg los ligt. (Actie WR)

Diverse reacties uit publiek richten zich veelal op de veiligheid in de wijk. Met name het te hard rijden, terwijl er een maximumsnelheid geldt van 30 km in heel de wijk. We vragen extra aandacht voor een mentaliteitsverandering van de bestuurders. Goed middel is het gebruik van de 30 km sticker op de “Kliko”. (aanvraag via info@wijkraadzuid.nl)

Ook is er de roep om controle door de BOA’s.

Het CDA (B. De Bruin) is momenteel actief met het in kaart brengen van onveilige situaties in de gemeente. Wij zullen de overgang van het fietspad in de Faunalaan aanhalen en ook aandacht vragen voor het ongewenst doorgaand vrachtverkeer in de wijk.(Actie WR)

Er wordt aandacht gevraagd voor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties op de kruising Merel/Vink. O.a. door onduidelijkheid over de scheiding van rijweg en parkeerplaatsen.

(N. Arens) en (H. Thoonen)

Ook is er een gevaarlijke situatie op de kruising Nachtegaal/Sambeekseweg. Er is daar weliswaar een spiegel aan de overzijde maar de te ver uit stekende hekken van de aangrenzende tuinen belemmeren een goed overzicht. (Acties WR)

De paatjes in het midden van het fietspad Hogeweg worden i.v.m. strooien in de winter verwijdert. Graag aandacht voor deze situatie i.v.m. automobilisten die dan over het fietspad gaan rijden. (H.Thoonen) Aandacht Boa’s (Actie WR)

Lunevenpark. Er is al veel gerealiseerd. (Verharde paden, verlichting, bomen en aanplant.)

Onze wensen gaan nog uit naar een meer speelgelegenheid/fitness-plaats. De aanwezigen wordt gevraagd aan de hand van een plattegrond mee te denken over de plaats in het park. Vele suggesties worden gedaan waarmee de projectgroep verder kan. (Actie WR)

Door de inzet van de samenwerkende Wijkraden Boxmeer zullen nieuwe AED-apparaten beschikbaar komen. O.a. bij “De Flip en t ‘Drummerke. Wij vragen belangstellenden zich aan te melden voor een reanimatiecursus. (Actie WR)

Sluiting van de vergadering 21.30 uur. Aansluitend biedt de WR de aanwezigen nog een drankje aan en wordt nog informeel met bewoners nagepraat en bewoners nog benadrukken dat het ook fijn wonen is in Luneven.

Wij kijken wederom terug op een goed bezochte en prettige bijeenkomst waarbij constructief is meegedacht door alle aanwezigen. Waarvoor onze hartelijke dank.